Bảng giá chăm sóc website

 • Thông tin
 • Quản trị nội dung

 • Thiết kế Banner website

 • Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% )

 • Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • Chăm sóc website & hỗ trợ

 • Kiểm tra bố cục giao diện website

 • Cài đặt Webmaster Tools

 • Quản lý gia hạn hosting/ domain

 • Chạy Email marketing cho Website

 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • Báo cáo, phân tích & Tư vấn Marketing

 • Phân tích bảng từ khóa ngành nghề, dịch vụ để lên kế hoạch viết bài

 • Lập email tên miền

 • Chia sẻ diễn đàn liên quan

 • Đảm bảo truy cập hàng tháng

 • Báo cáo, phân tích số liệu

 • Gói Basic
  3.500.000 đ

 • Quản trị nội dung

 • Thiết kế Banner website

 • Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% )

 • Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • Chăm sóc website & hỗ trợ

 • Kiểm tra bố cục giao diện website

 • Cài đặt Webmaster Tools

 • Quản lý gia hạn hosting/ domain

 • Chạy Email marketing cho Website

 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • Báo cáo, phân tích & Tư vấn Marketing

 • Phân tích bảng từ khóa ngành nghề, dịch vụ để lên kế hoạch viết bài

 • Lập email tên miền

 • Chia sẻ diễn đàn liên quan

 • Đảm bảo truy cập hàng tháng

 • Báo cáo, phân tích số liệu

 • 1 banner/ tháng

 • 2 bài/ tuần

 • < 10 sản phẩm/tháng

 • Không

 • 5.000

 • Không

 • Không

 • 5 forums/ tuần

 • 500 lượt/ tháng
  ( HĐ > 3 tháng)

 • Thứ 7 hàng tuần

 • Gói Standard
  5.000.000 đ

 • Quản trị nội dung

 • Thiết kế Banner website

 • Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% )

 • Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • Chăm sóc website & hỗ trợ

 • Kiểm tra bố cục giao diện website

 • Cài đặt Webmaster Tools

 • Quản lý gia hạn hosting/ domain

 • Chạy Email marketing cho Website

 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • Báo cáo, phân tích & Tư vấn Marketing

 • Phân tích bảng từ khóa ngành nghề, dịch vụ để lên kế hoạch viết bài

 • Lập email tên miền

 • Chia sẻ diễn đàn liên quan

 • Đảm bảo truy cập hàng tháng

 • Báo cáo, phân tích số liệu

 • 1 banner/ tháng

 • 3 bài/ tuần

 • < 20 sản phẩm/tháng

 • 10.000

 • 5 forums/ tuần

 • 500 lượt/ tháng
  ( HĐ > 2 tháng)

 • Thứ 7 hàng tuần

 • Gói Advanced
  7.000.000 đ


 • Quản trị nội dung

 • Thiết kế Banner website

 • Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% )

 • Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • Chăm sóc website & hỗ trợ

 • Kiểm tra bố cục giao diện website

 • Cài đặt Webmaster Tools

 • Quản lý gia hạn hosting/ domain

 • Chạy Email marketing cho Website

 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • Báo cáo, phân tích & Tư vấn Marketing

 • Phân tích bảng từ khóa ngành nghề, dịch vụ để lên kế hoạch viết bài

 • Lập email tên miền

 • Chia sẻ diễn đàn liên quan

 • Đảm bảo truy cập hàng tháng

 • Báo cáo, phân tích số liệu

 • 3 banner/ tháng

 • 4 bài/ tuần

 • < 50 sản phẩm/tháng

 • 20.000

 • 5 forums/ tuần

 • 1000 lượt/ tháng
  ( HĐ > 1 tháng )

 • Thứ 7 hàng tuần